{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/24 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9412038
مهلت پاسخ: 1394/12/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر در بازار سوم فرابورس معامله نمی شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در بازار سوم فرابورس معامله نمی شود؟

پاسخ صحیح:
عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
پاسخ صحیح:
عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در بازار سوم فرابورس معامله نمی شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار 0
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار 0
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار 0
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در بازار سوم فرابورس معامله نمی شود؟

پاسخ شما صحیح است
عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
پاسخ شما صحیح است
عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عرضه یکجای اوراق بهادار 0
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عرضه خرد اوراق بهادار 0
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پذیره نویسی اوراق بهادار 0
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه اوراق بهادار مبتنی بر سهام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}