{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/22 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9412036
مهلت پاسخ: 1394/12/23 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه
سوال :

قیمت پایانی  سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد "ثباغ"  در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/12/26 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850
پیش بینی قیمت سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی  سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد "ثباغ"  در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/12/26 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
از 3001 تا 3150
پاسخ صحیح:
از 3001 تا 3150
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی  سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد "ثباغ"  در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/12/26 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 3001 تا 3150
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 3001 تا 3150
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 0
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 0
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی  سهام شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد "ثباغ"  در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/12/26 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
از 3001 تا 3150
پاسخ شما صحیح است
از 3001 تا 3150
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3150 0
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 3001 تا 3150 0
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 2850 تا 3000 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 2850 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}