{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/22 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9412035
مهلت پاسخ: 1394/12/23 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه شرکت تولید نيروي برق دماوند
سوال :

دو شنبه مورخ 94/12/24  پنج درصد از سهام شرکت تولید نيروي برق دماوند با نماد "دماوند"، برای اولین بار در  فرابورس عرضه می شود .به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000
پیش بینی قیمت عرضه اولیه شرکت تولید نيروي برق دماوند
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

دو شنبه مورخ 94/12/24  پنج درصد از سهام شرکت تولید نيروي برق دماوند با نماد "دماوند"، برای اولین بار در  فرابورس عرضه می شود .به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
از 68001 تا 76000
پاسخ صحیح:
از 68001 تا 76000
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه شرکت تولید نيروي برق دماوند
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

دو شنبه مورخ 94/12/24  پنج درصد از سهام شرکت تولید نيروي برق دماوند با نماد "دماوند"، برای اولین بار در  فرابورس عرضه می شود .به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 68001 تا 76000
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 68001 تا 76000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 0
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 0
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه شرکت تولید نيروي برق دماوند
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

دو شنبه مورخ 94/12/24  پنج درصد از سهام شرکت تولید نيروي برق دماوند با نماد "دماوند"، برای اولین بار در  فرابورس عرضه می شود .به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
از 68001 تا 76000
پاسخ شما صحیح است
از 68001 تا 76000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 76000 0
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 68001 تا 76000 0
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 60000 تا 68000 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 60000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}