{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/19 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9412032
مهلت پاسخ: 1394/12/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

قیمت تعدیل شده پایانی، در کدام یک از گزینه های زیر به درستی توضیح داده شده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است.
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود.
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت تعدیل شده پایانی، در کدام یک از گزینه های زیر به درستی توضیح داده شده است؟

پاسخ صحیح:
قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
پاسخ صحیح:
قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت تعدیل شده پایانی، در کدام یک از گزینه های زیر به درستی توضیح داده شده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت تعدیل شده پایانی، در کدام یک از گزینه های زیر به درستی توضیح داده شده است؟

پاسخ شما صحیح است
قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
پاسخ شما صحیح است
قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت مشخص و بدون قید وشرطی است که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده، به بورس اعلام می شود و مبنای رقابت در معاملات است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی سهم یا قیمت تعدیل شده پایانی در روز معاملاتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس محاسبه می شود. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت تعدیل شده پایانی، پس از اعمال تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعدیل شده، در مرحله گشایش، بر اساس سفارش های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}