{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/16 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9412026
مهلت پاسخ: 1394/12/17 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا
سوال :

سه شنبه مورخ 1394/12/18 ده  درصد از سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا  با نماد "ساینا" برای اولین بار در فرابورس عرضه می شود. به نظر شما قیمت این عرضه در کدام یک از بازه های  قیمیتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سه شنبه مورخ 1394/12/18 ده  درصد از سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا  با نماد "ساینا" برای اولین بار در فرابورس عرضه می شود. به نظر شما قیمت این عرضه در کدام یک از بازه های  قیمیتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ صحیح:
1950 تا 2150
پاسخ صحیح:
1950 تا 2150
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سه شنبه مورخ 1394/12/18 ده  درصد از سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا  با نماد "ساینا" برای اولین بار در فرابورس عرضه می شود. به نظر شما قیمت این عرضه در کدام یک از بازه های  قیمیتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1950 تا 2150
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1950 تا 2150
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سه شنبه مورخ 1394/12/18 ده  درصد از سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا  با نماد "ساینا" برای اولین بار در فرابورس عرضه می شود. به نظر شما قیمت این عرضه در کدام یک از بازه های  قیمیتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
1950 تا 2150
پاسخ شما صحیح است
1950 تا 2150
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 1950 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}