{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/11 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9412019
مهلت پاسخ: 1394/12/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در آتی سکه
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در بازار آتی سکه صحیح است؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد.
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود.
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در بازار آتی سکه صحیح است؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
پاسخ صحیح:
اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ صحیح
سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در بازار آتی سکه صحیح است؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. 0
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. 0
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0
این سوال لغو شده است.

سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد سقف مجاز موقعیت های تعهدی برای مشتریان حقوقی در بازار آتی سکه صحیح است؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
پاسخ شما صحیح است
اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اشخاص حقوقی می توانند تا 750 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تعداد موقعیت های مشتریان حقوقی در هر نماد معاملاتی می تواند تا 20 درصد سرمایه ثبتی شرکت افزایش یابد. 0
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت های اشخص حقوقی در هر نماد معاملاتی نباید از 10 درصد موقعیت های تعهدی باز کل بازار بیشتر شود. 0
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اشخاص حقوقی مجاز هستند 250 موقعیت در هر نماد معاملاتی اخذ کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}