{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/10 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9412017
مهلت پاسخ: 1394/12/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

حداقل زمانی که سهامداران می توانند از حق تقدمشان در افزایش سرمایه شرکت استفاده نمایند، چه مدت خواهد بود؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه
گزینه {{3+1}}: یکسال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکسال
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداقل زمانی که سهامداران می توانند از حق تقدمشان در افزایش سرمایه شرکت استفاده نمایند، چه مدت خواهد بود؟

 

پاسخ صحیح:
۶۰ روز
پاسخ صحیح:
۶۰ روز
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکسال 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداقل زمانی که سهامداران می توانند از حق تقدمشان در افزایش سرمایه شرکت استفاده نمایند، چه مدت خواهد بود؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
۶۰ روز
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
۶۰ روز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز 0
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز 0
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه 0
گزینه {{3+1}}: یکسال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکسال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکسال 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداقل زمانی که سهامداران می توانند از حق تقدمشان در افزایش سرمایه شرکت استفاده نمایند، چه مدت خواهد بود؟

 

پاسخ شما صحیح است
۶۰ روز
پاسخ شما صحیح است
۶۰ روز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ۳۰ روز 0
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ۶۰ روز 0
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ۶ ماه 0
گزینه {{3+1}}: یکسال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکسال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}