به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9412016
مهلت پاسخ: 1394/12/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1394/12/10 طراح سوال: ماریا نطاقی
شرایط امکان استفاده مجدد از وام در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

چنانچه مشتری یک ماه از  وام  قرض الحسنه بآشگاه کارگزاری آگاه استفاده کند، شرایط لازم برای استفاده مجدد از وام در ماه بعد چیست؟

دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
شرایط امکان استفاده مجدد از وام در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
شرایط امکان استفاده مجدد از وام در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

چنانچه مشتری یک ماه از  وام  قرض الحسنه بآشگاه کارگزاری آگاه استفاده کند، شرایط لازم برای استفاده مجدد از وام در ماه بعد چیست؟

دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
شرایط امکان استفاده مجدد از وام در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
شرایط امکان استفاده مجدد از وام در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}