{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/3 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9412007
مهلت پاسخ: 1394/12/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار
سوال :

طبق الحاقیه آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوبه 1383/06/30 شورای بورس، با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به جز کدام یک از گزینه های زیر موافقت می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود.
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد.
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند.
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق الحاقیه آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوبه 1383/06/30 شورای بورس، با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به جز کدام یک از گزینه های زیر موافقت می شود؟

پاسخ صحیح:
سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
پاسخ صحیح:
سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. 0 پاسخ صحیح
آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق الحاقیه آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوبه 1383/06/30 شورای بورس، با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به جز کدام یک از گزینه های زیر موافقت می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. 0
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. 0
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. 0
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. 0
این سوال لغو شده است.

آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق الحاقیه آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوبه 1383/06/30 شورای بورس، با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به جز کدام یک از گزینه های زیر موافقت می شود؟

پاسخ شما صحیح است
سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
پاسخ شما صحیح است
سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود. 0
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. 0
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. 0
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهامی که به درخواست تعداد قابل قبولی از سهامداران، که موفق به خرید یا فروش از صف خرید یا فروش در زمان قانونی نشده اند به قیمت تابلو معاملاتی انجام شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}