{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9412001
مهلت پاسخ: 1394/12/2 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ماشین سازی اراک
سوال :

قیمت پایانی شرکت ماشین سازی اراک با نماد فاراک در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/12/5  در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ماشین سازی اراک
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی شرکت ماشین سازی اراک با نماد فاراک در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/12/5  در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (بازه ها به ریال است)

پاسخ صحیح:
بین 5901 تا 6120
پاسخ صحیح:
بین 5901 تا 6120
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ماشین سازی اراک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی شرکت ماشین سازی اراک با نماد فاراک در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/12/5  در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بین 5901 تا 6120
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بین 5901 تا 6120
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 0
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 0
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ماشین سازی اراک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی شرکت ماشین سازی اراک با نماد فاراک در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/12/5  در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
بین 5901 تا 6120
پاسخ شما صحیح است
بین 5901 تا 6120
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6120 0
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بین 5901 تا 6120 0
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بین 5680 تا 5900 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 5680 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}