{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/27 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9411046
مهلت پاسخ: 1394/11/28 - تا ساعت 10:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی فجر
سوال :

با توجه به عرضه اولیه 8 درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر با نماد "بفجر" در روز چهارشنبه 94/11/28، قیمت عرضه این سهم در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال
پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی فجر
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به عرضه اولیه 8 درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر با نماد "بفجر" در روز چهارشنبه 94/11/28، قیمت عرضه این سهم در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد؟

پاسخ صحیح:
پایین تر از 12000 ريال
پاسخ صحیح:
پایین تر از 12000 ريال
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال 0 پاسخ صحیح
پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی فجر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به عرضه اولیه 8 درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر با نماد "بفجر" در روز چهارشنبه 94/11/28، قیمت عرضه این سهم در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پایین تر از 12000 ريال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پایین تر از 12000 ريال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال 0
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال 0
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال 0
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی فجر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به عرضه اولیه 8 درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر با نماد "بفجر" در روز چهارشنبه 94/11/28، قیمت عرضه این سهم در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد؟

پاسخ شما صحیح است
پایین تر از 12000 ريال
پاسخ شما صحیح است
پایین تر از 12000 ريال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 14000 ريال 0
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 13001 تا 14000 ريال 0
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 13000 ريال 0
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایین تر از 12000 ريال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}