{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/27 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9411045
مهلت پاسخ: 1394/11/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

 مقررات گره معاملاتی، در مورد سهام شرکتهایی که سهام پایه آنها کمتر از ........... است، میتواند با تشخیص مدیر عامل بورس اعمال نشود.

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 مقررات گره معاملاتی، در مورد سهام شرکتهایی که سهام پایه آنها کمتر از ........... است، میتواند با تشخیص مدیر عامل بورس اعمال نشود.

 

پاسخ صحیح:
150 میلیون سهم
پاسخ صحیح:
150 میلیون سهم
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 مقررات گره معاملاتی، در مورد سهام شرکتهایی که سهام پایه آنها کمتر از ........... است، میتواند با تشخیص مدیر عامل بورس اعمال نشود.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
150 میلیون سهم
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
150 میلیون سهم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم 0
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم 0
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم 0
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 مقررات گره معاملاتی، در مورد سهام شرکتهایی که سهام پایه آنها کمتر از ........... است، میتواند با تشخیص مدیر عامل بورس اعمال نشود.

 

پاسخ شما صحیح است
150 میلیون سهم
پاسخ شما صحیح است
150 میلیون سهم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 200 میلیون سهم 0
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 250 میلیون سهم 0
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 150 میلیون سهم 0
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 100 میلیون سهم 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}