{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/26 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9411043
مهلت پاسخ: 1394/11/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق های سرمایه گذاری
سوال :

کدام جمله در مورد صندوق های سرمایه گذاری نادرست است؟

 

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند.
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود.
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود.
صندوق های سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد صندوق های سرمایه گذاری نادرست است؟

 

 

پاسخ صحیح:
وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
پاسخ صحیح:
وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. 0 پاسخ صحیح
صندوق های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد صندوق های سرمایه گذاری نادرست است؟

 

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. 0
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. 0
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. 0
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. 0
این سوال لغو شده است.

صندوق های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد صندوق های سرمایه گذاری نادرست است؟

 

 

پاسخ شما صحیح است
وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
پاسخ شما صحیح است
وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صندوق سرمایه ‌گذاری بنا به تعریفی که در ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار بورس و اوراق بهادار آمده، عبارت است از یک نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکین آن نسبت به سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. 0
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وجوه دریافتی از سرمایه‌ گذاران در صندوق‌ ها فقط باید برای خرید سهام سرمایه گذاری شود. 0
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورت درخواست ابطال از طرف سرمایه گذار،واحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV) بازخرید می‌ شود. 0
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به مبنای حجم خرید و فروش، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحد یا Unit گفته می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}