{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/25 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9411042
مهلت پاسخ: 1394/11/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

حداقل ارزش تضمین و دارایی سهام در اخذ اعتبار در سهام
سوال :

برای اخذ بسته اعتباری 20 میلیون ریالی، مشتری حداقل چه مقدار ارزش تضمین و دارایی سهام(به ترتیب) باید در کارگزاری داشته باشد؟

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام
حداقل ارزش تضمین و دارایی سهام در اخذ اعتبار در سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای اخذ بسته اعتباری 20 میلیون ریالی، مشتری حداقل چه مقدار ارزش تضمین و دارایی سهام(به ترتیب) باید در کارگزاری داشته باشد؟

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ صحیح:
20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
پاسخ صحیح:
20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
حداقل ارزش تضمین و دارایی سهام در اخذ اعتبار در سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای اخذ بسته اعتباری 20 میلیون ریالی، مشتری حداقل چه مقدار ارزش تضمین و دارایی سهام(به ترتیب) باید در کارگزاری داشته باشد؟

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0
این سوال لغو شده است.

حداقل ارزش تضمین و دارایی سهام در اخذ اعتبار در سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای اخذ بسته اعتباری 20 میلیون ریالی، مشتری حداقل چه مقدار ارزش تضمین و دارایی سهام(به ترتیب) باید در کارگزاری داشته باشد؟

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ شما صحیح است
20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
پاسخ شما صحیح است
20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 30 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 20 میلیون ریال ارزش تضمین و 34 میلیون ریال دارایی سهام 0
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 34 میلیون ریال ارزش تضمین و 20 میلیون ریال دارایی سهام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}