{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/20 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9411034
مهلت پاسخ: 1394/11/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق های قابل معامله در بورس
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد صندوق های قابل معامله، صحیح نیست؟

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است.
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند.
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند.
صندوق های قابل معامله در بورس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد صندوق های قابل معامله، صحیح نیست؟

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. 0 پاسخ صحیح
صندوق های قابل معامله در بورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد صندوق های قابل معامله، صحیح نیست؟

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. 0
این سوال لغو شده است.

صندوق های قابل معامله در بورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد صندوق های قابل معامله، صحیح نیست؟

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
پاسخ شما صحیح است
قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: معامله واحدهای این صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی در طول روز نوسان ندارد و فقط بر اساس خالص ارزش دارایی‌های روز بعد خرید و فروش می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرما‌یه‌گذار برای خرید صندوق‌های بورسی از طریق کارگزاری و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری اقدام می‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صندوق‌های بورسی در بازارهای مالی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}