{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/19 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9411032
مهلت پاسخ: 1394/11/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اوراق مشارکت در بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد اوراق مشارکت صحیح نیست؟

 

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است.
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن.
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است.
اوراق مشارکت در بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد اوراق مشارکت صحیح نیست؟

 

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ صحیح:
اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
پاسخ صحیح:
اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. 0 پاسخ صحیح
اوراق مشارکت در بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد اوراق مشارکت صحیح نیست؟

 

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. 0
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. 0
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. 0
این سوال لغو شده است.

اوراق مشارکت در بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد اوراق مشارکت صحیح نیست؟

 

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما صحیح است
اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
پاسخ شما صحیح است
اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه‌گذار معاف از پرداخت مالیات است. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از انواع اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت به کسر است که با قیمت کمتر از قیمت اسمی خریداری می‌شود و سود سرمایه‌گذار برابر خواهد بود با مابه التفاوت قیمت خریداری شده با قیمت اسمی اوراق در سررسید آن. 0
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق مشارکت غیر بورسی صرفاً با تایید سازمان بورس منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل است. 0
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مجموع کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت 0.0015 مبلغ کل معامله است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}