{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/18 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9411028
مهلت پاسخ: 1394/11/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مالیات خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام
سوال :

مالیات تعلق گرفته به خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام، طبق کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
مالیات خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مالیات تعلق گرفته به خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام، طبق کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ صحیح:
خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
پاسخ صحیح:
خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ صحیح
مالیات خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مالیات تعلق گرفته به خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام، طبق کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است 0
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است 0
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0
این سوال لغو شده است.

مالیات خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مالیات تعلق گرفته به خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام، طبق کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما صحیح است
خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
پاسخ شما صحیح است
خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خرید سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00012 ارزش خرید است- فروش سهام و حق تقدم سهام معاف از مالیات است 0
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.00032 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.00048 ارزش فروش است 0
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مالیات خرید سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش خرید است- مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام 0.005 ارزش فروش است 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}