{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/10 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9411017
مهلت پاسخ: 1394/11/11 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک تجارت
سوال :

در پایان معاملات روز چهارشنبه  94/11/14  قیمت پایانی سهام بانک تجارت در نماد "وتجارت " در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 1300
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060
پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک تجارت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در پایان معاملات روز چهارشنبه  94/11/14  قیمت پایانی سهام بانک تجارت در نماد "وتجارت " در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
1060 تا 1180
پاسخ صحیح:
1060 تا 1180
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک تجارت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در پایان معاملات روز چهارشنبه  94/11/14  قیمت پایانی سهام بانک تجارت در نماد "وتجارت " در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1060 تا 1180
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1060 تا 1180
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 0
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک تجارت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در پایان معاملات روز چهارشنبه  94/11/14  قیمت پایانی سهام بانک تجارت در نماد "وتجارت " در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
1060 تا 1180
پاسخ شما صحیح است
1060 تا 1180
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1181 تا 1300 0
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1060 تا 1180 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1060 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}