{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/7 طراح سوال: سمیرا جم کد سوال: 9411013
مهلت پاسخ: 1394/11/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار
سوال :

 برای محاسبه ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار، از چه روشی می توان استفاده کرد؟‌(علامت * به معنای ضرب‌در است)

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 برای محاسبه ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار، از چه روشی می توان استفاده کرد؟‌(علامت * به معنای ضرب‌در است)

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ صحیح:
1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
پاسخ صحیح:
1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 برای محاسبه ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار، از چه روشی می توان استفاده کرد؟‌(علامت * به معنای ضرب‌در است)

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
این سوال لغو شده است.

ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 برای محاسبه ارزش خرید سهم با احتساب کارمزد در بازار بورس اوراق بهادار، از چه روشی می توان استفاده کرد؟‌(علامت * به معنای ضرب‌در است)

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما صحیح است
1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
پاسخ شما صحیح است
1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 0/98971 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 0/004 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 0/00486 X قیمت سهم X تعداد سهم 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}