{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/11/3 طراح سوال: امیرحسین ادیب نیا کد سوال: 9411001
مهلت پاسخ: 1394/11/4 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت مخابرات ایران
سوال :

قیمت پایانی سهام مخابرات ایران (با نماد اخابر) در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 7 بهمن ماه چقدر خواهد بود ؟(قیمت‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600
پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت مخابرات ایران
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام مخابرات ایران (با نماد اخابر) در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 7 بهمن ماه چقدر خواهد بود ؟(قیمت‌ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
2801 تا 3000
پاسخ صحیح:
2801 تا 3000
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 0 پاسخ صحیح
پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت مخابرات ایران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام مخابرات ایران (با نماد اخابر) در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 7 بهمن ماه چقدر خواهد بود ؟(قیمت‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2801 تا 3000
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2801 تا 3000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 0
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 0
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت مخابرات ایران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام مخابرات ایران (با نماد اخابر) در پایان روز معاملاتی چهارشنبه 7 بهمن ماه چقدر خواهد بود ؟(قیمت‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
2801 تا 3000
پاسخ شما صحیح است
2801 تا 3000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 3000 0
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2600 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}