{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/30 طراح سوال: اکبر رنجبران کد سوال: 9410055
مهلت پاسخ: 1394/11/1 - تا ساعت 15:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

در قرارداد آتی سکه، در صورت اعلام آمادگی تعهد خریداران و فروشندگان، اگر به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، امکان تحویل وجود نداشته باشد، کدام گزینه صحیح است؟ 

 

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد.
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد.
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در قرارداد آتی سکه، در صورت اعلام آمادگی تعهد خریداران و فروشندگان، اگر به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، امکان تحویل وجود نداشته باشد، کدام گزینه صحیح است؟ 

 

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
پاسخ صحیح:
بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در قرارداد آتی سکه، در صورت اعلام آمادگی تعهد خریداران و فروشندگان، اگر به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، امکان تحویل وجود نداشته باشد، کدام گزینه صحیح است؟ 

 

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. 0
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. 0
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در قرارداد آتی سکه، در صورت اعلام آمادگی تعهد خریداران و فروشندگان، اگر به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، امکان تحویل وجود نداشته باشد، کدام گزینه صحیح است؟ 

 

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
پاسخ شما صحیح است
بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بر اساس "قیمت تسویه روزانه" روز پایانی "مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل "، "تسویه نقدی" می شود. 0
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: موقعیت وی باز مانده و تا آخرین روز معاملاتی قابل معامله است اما امکان تحویل ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موقعیت وی به قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی تسویه نقدی می‌گردد. 0
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مشتری موظف به بستن موقعیت خود در بازار تا پایان همان روز معاملاتی است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}