{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/28 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9410049
مهلت پاسخ: 1394/10/29 - تا ساعت 10:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین
سوال :

به نظر شما قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین با نماد "کاسپین" که در تاریخ سه‌شنبه 94/10/29 انجام می شود در کدامیک از بازه‌های زیر قرار می‌گیرد؟ ( قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 13600
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زیر 12000
پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

به نظر شما قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین با نماد "کاسپین" که در تاریخ سه‌شنبه 94/10/29 انجام می شود در کدامیک از بازه‌های زیر قرار می‌گیرد؟ ( قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
12801 تا 13600
پاسخ صحیح:
12801 تا 13600
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 0 پاسخ صحیح
پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

به نظر شما قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین با نماد "کاسپین" که در تاریخ سه‌شنبه 94/10/29 انجام می شود در کدامیک از بازه‌های زیر قرار می‌گیرد؟ ( قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
12801 تا 13600
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
12801 تا 13600
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 0
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 0
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 0
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 0
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

به نظر شما قیمت عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین با نماد "کاسپین" که در تاریخ سه‌شنبه 94/10/29 انجام می شود در کدامیک از بازه‌های زیر قرار می‌گیرد؟ ( قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
12801 تا 13600
پاسخ شما صحیح است
12801 تا 13600
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 13600 0
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 12801 تا 13600 0
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12000 تا 12800 0
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زیر 12000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}