{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/23 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9410044
مهلت پاسخ: 1394/10/24 - تا ساعت 16:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
سوال :

براساس ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کدام گزینه در مورد سهام شناو ر آزاد درست است؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند
قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

براساس ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کدام گزینه در مورد سهام شناو ر آزاد درست است؟

 

پاسخ صحیح:
بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
پاسخ صحیح:
بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند 0 پاسخ صحیح
قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

براساس ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کدام گزینه در مورد سهام شناو ر آزاد درست است؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود 0
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند 0
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند 0
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند 0
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

براساس ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کدام گزینه در مورد سهام شناو ر آزاد درست است؟

 

پاسخ شما صحیح است
بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
پاسخ شما صحیح است
بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به20درصد از سهام شرکتها گفته می‌شود 0
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن قصد دارند با حفظ آن در مدیریت شرکت وارد شوند 0
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن همواره آماده عرضه آن هستند 0
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بخشی از سهام شرکت که دارندگان آن ملزم به فروش آن هستند 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}