{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/23 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9410042
مهلت پاسخ: 1394/10/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های  زیر صحیح نیست؟

محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند.
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های  زیر صحیح نیست؟

محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم

پاسخ صحیح:
درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
پاسخ صحیح:
درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های  زیر صحیح نیست؟

محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. 0
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های  زیر صحیح نیست؟

محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم

پاسخ شما صحیح است
درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات تعلق نمی‌گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درآمد ناشی از خرید اوراق مشارکت، جزو درآمدهای عملیاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: همه شرکت‌ها موظف هستند در دوره‌های 3 ماهه، میزان تحقق سود پیش‌بینی شده(EPS) خود را اعلام نمایند. 0
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق رای هر سهامدار، به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}