{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/21 طراح سوال: سمیرا جم کد سوال: 9410037
مهلت پاسخ: 1394/10/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های زیر در باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحیح نیست؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود.
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند.
گزینه {{3+1}}: الف و ج پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الف و ج
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های زیر در باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحیح نیست؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
پاسخ صحیح:
ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الف و ج 0 پاسخ صحیح
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های زیر در باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحیح نیست؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. 0
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. 0
گزینه {{3+1}}: الف و ج 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الف و ج 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الف و ج 0
این سوال لغو شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از جمله‌های زیر در باره صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحیح نیست؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
پاسخ شما صحیح است
ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الف: ارزش خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ب: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس ارزش خالص دارایی‌های آن صندوق در همان روز کاری اعلام درخواست است. 0
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج: NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق معین، در یک روز مشخص برابر هم نیستند. 0
گزینه {{3+1}}: الف و ج 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الف و ج 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}