{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/20 طراح سوال: معصومه شهبازی کد سوال: 9410034
مهلت پاسخ: 1394/10/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

منظور از بهترین قیمت عرضه و بهترین قیمت تقاضا چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

منظور از بهترین قیمت عرضه و بهترین قیمت تقاضا چیست؟

پاسخ صحیح:
منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
پاسخ صحیح:
منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

منظور از بهترین قیمت عرضه و بهترین قیمت تقاضا چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

منظور از بهترین قیمت عرضه و بهترین قیمت تقاضا چیست؟

پاسخ شما صحیح است
منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
پاسخ شما صحیح است
منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم و بالاترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: منظور بالاترین قیمت برای فروش یک سهم و پایین‌ترین قیمت برای خرید یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: منظور پایین‌ترین قیمت برای خرید و پایین‌ترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: منظور بالاترین قیمت برای خرید و بالاترین قیمت برای فروش یک سهم است که وارد سیستم معاملات شده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}