{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/19 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9410033
مهلت پاسخ: 1394/10/20 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت پایانی نماد وبصادر
سوال :

قیمت پایانی نماد "وبصادر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/10/23 در کدامیک از بازه های قیمتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت‌ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالای 980 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 980
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 980 - 931
گزینه {{2+1}}: 930 -880 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 930 -880
گزینه {{3+1}}: زیر 880 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زیر 880
پیش‌بینی قیمت پایانی نماد وبصادر
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی نماد "وبصادر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/10/23 در کدامیک از بازه های قیمتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت‌ها به ریال است)

پاسخ صحیح:
980 - 931
پاسخ صحیح:
980 - 931
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 980 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 930 -880 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زیر 880 0 پاسخ صحیح
پیش‌بینی قیمت پایانی نماد وبصادر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی نماد "وبصادر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/10/23 در کدامیک از بازه های قیمتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت‌ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
980 - 931
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
980 - 931
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 980 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 980 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 980 0
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 0
گزینه {{2+1}}: 930 -880 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 930 -880 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 930 -880 0
گزینه {{3+1}}: زیر 880 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زیر 880 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زیر 880 0
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت پایانی نماد وبصادر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی نماد "وبصادر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 94/10/23 در کدامیک از بازه های قیمتی زیر قرار می گیرد؟ (قیمت‌ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
980 - 931
پاسخ شما صحیح است
980 - 931
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 980 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 980 0
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 980 - 931 0
گزینه {{2+1}}: 930 -880 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 930 -880 0
گزینه {{3+1}}: زیر 880 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زیر 880 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}