{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/16 طراح سوال: میثاق احمدی کد سوال: 9410031
مهلت پاسخ: 1394/10/17 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آسا
سوال :

در صورتی که کاربر سهمی را به فروش رسانده باشد، ولی در لیست دارایی های خود همچنان آن‌ را ببیند، آیا می تواند آن سهم را از لیست دارایی سهام خود در سامانه معاملات بر خط اسا حذف کند؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید
نرم افزار معاملات بر خط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که کاربر سهمی را به فروش رسانده باشد، ولی در لیست دارایی های خود همچنان آن‌ را ببیند، آیا می تواند آن سهم را از لیست دارایی سهام خود در سامانه معاملات بر خط اسا حذف کند؟

پاسخ صحیح:
بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
پاسخ صحیح:
بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید 0 پاسخ صحیح
نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که کاربر سهمی را به فروش رسانده باشد، ولی در لیست دارایی های خود همچنان آن‌ را ببیند، آیا می تواند آن سهم را از لیست دارایی سهام خود در سامانه معاملات بر خط اسا حذف کند؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد 0
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد 0
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد 0
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید 0
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که کاربر سهمی را به فروش رسانده باشد، ولی در لیست دارایی های خود همچنان آن‌ را ببیند، آیا می تواند آن سهم را از لیست دارایی سهام خود در سامانه معاملات بر خط اسا حذف کند؟

پاسخ شما صحیح است
بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
پاسخ شما صحیح است
بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خیر، سامانه معاملات بر خط آسا چنین قابلیتی ندارد 0
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خیر، تنها از طریق تماس با کارگزاری می‌تواند این کار را انجام دهد 0
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بله، از طریق دکمه به‌روز رسانی در ستون عملیات در قسمت دارایی سهام، می‌تواند این کار را انجام دهد 0
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بله، از قسمت درخواست‌ها می‌تواند درخواست را حذف کرده و آن‌را برای کارگزاری ارسال نماید 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}