{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/14 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9410022
مهلت پاسخ: 1394/10/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین بازار اوراق بهادار
سوال :

عرضه سهام جدید در کدام یک از موارد زیر، عرضه عمومی محسوب می‌شود؟‌

منبع : قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار- ماده 2 -قانون ضوابط نظارت سبا بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام (مصوب 27 تیر 1386 هیئت مدیره سازمان)

 

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس
قوانین بازار اوراق بهادار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عرضه سهام جدید در کدام یک از موارد زیر، عرضه عمومی محسوب می‌شود؟‌

منبع : قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار- ماده 2 -قانون ضوابط نظارت سبا بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام (مصوب 27 تیر 1386 هیئت مدیره سازمان)

 

 

پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس 0 پاسخ صحیح
قوانین بازار اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عرضه سهام جدید در کدام یک از موارد زیر، عرضه عمومی محسوب می‌شود؟‌

منبع : قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار- ماده 2 -قانون ضوابط نظارت سبا بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام (مصوب 27 تیر 1386 هیئت مدیره سازمان)

 

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی 0
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده 0
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 0
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس 0
این سوال لغو شده است.

قوانین بازار اوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عرضه سهام جدید در کدام یک از موارد زیر، عرضه عمومی محسوب می‌شود؟‌

منبع : قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار- ماده 2 -قانون ضوابط نظارت سبا بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام (مصوب 27 تیر 1386 هیئت مدیره سازمان)

 

 

پاسخ شما صحیح است
همه موارد ذکر شده
پاسخ شما صحیح است
همه موارد ذکر شده
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی 0
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همه موارد ذکر شده 0
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام 0
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}