{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/13 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9410019
مهلت پاسخ: 1394/10/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

سود شرکت‌ها در کدام مجمع تصویب می‌شود؟ شرکت‌ها تا چه زمانی برای پرداخت سود مهلت دارند؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سود شرکت‌ها در کدام مجمع تصویب می‌شود؟ شرکت‌ها تا چه زمانی برای پرداخت سود مهلت دارند؟

پاسخ صحیح:
مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
پاسخ صحیح:
مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سود شرکت‌ها در کدام مجمع تصویب می‌شود؟ شرکت‌ها تا چه زمانی برای پرداخت سود مهلت دارند؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه 0
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه 0
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه 0
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سود شرکت‌ها در کدام مجمع تصویب می‌شود؟ شرکت‌ها تا چه زمانی برای پرداخت سود مهلت دارند؟

پاسخ شما صحیح است
مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
پاسخ شما صحیح است
مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 8 ماه 0
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مجمع عمومی عادی سالیانه- حداکثر 6 ماه 0
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 6 ماه 0
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- حداکثر 8 ماه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}