{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/12 طراح سوال: سمیرا رستمی کد سوال: 9410018
مهلت پاسخ: 1394/10/13 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارکان اختیاری درصندوق‌‌ها
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر رکن اختیاری در صندوق‌ها به‌شمار می‌آید؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود.
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود.
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
ارکان اختیاری درصندوق‌‌ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر رکن اختیاری در صندوق‌ها به‌شمار می‌آید؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
پاسخ صحیح:
ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. 0 پاسخ صحیح
ارکان اختیاری درصندوق‌‌ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر رکن اختیاری در صندوق‌ها به‌شمار می‌آید؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. 0
این سوال لغو شده است.

ارکان اختیاری درصندوق‌‌ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر رکن اختیاری در صندوق‌ها به‌شمار می‌آید؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
پاسخ شما صحیح است
ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مدیر صندوق که مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق که مسئول نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حسابرس صندوق که رکن نظارتی صندوق است و توسط متولی صندوق از بین موسسات حسابرسی معتمد تعیین می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ضامن صندوق که تضمین کننده نقد شوندگی واحد‌های سرمایه‌گذاری جهت ابطال و یا بازخرید واحد‌ها در هر زمان است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}