به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9410013
مهلت پاسخ: 1394/10/9 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1394/10/7 طراح سوال: حمیدرضا صفری
درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سود شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
سوال :

طبق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه حسابرسی شده صنایع کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه، چند درصد از سود شرکت را درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌دهد؟‌

محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم

 

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سود شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سود شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
سوال :

طبق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه حسابرسی شده صنایع کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه، چند درصد از سود شرکت را درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌دهد؟‌

محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم

 

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سود شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سود شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}