{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/6 طراح سوال: الهه عظیم‌پور کد سوال: 9410010
مهلت پاسخ: 1394/10/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه- تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود یک شرکت صادر کننده
سوال :

با فرض اینکه یک شرکت صادر‌کننده از مواد اولیه داخلی استفاده نماید، افزایش نرخ ارز، چه تاثیری بر روی حاشیه سود این شرکت دارد؟‌

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
دانش بازار سرمایه- تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود یک شرکت صادر کننده
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با فرض اینکه یک شرکت صادر‌کننده از مواد اولیه داخلی استفاده نماید، افزایش نرخ ارز، چه تاثیری بر روی حاشیه سود این شرکت دارد؟‌

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱)

پاسخ صحیح:
افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
پاسخ صحیح:
افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه- تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود یک شرکت صادر کننده
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با فرض اینکه یک شرکت صادر‌کننده از مواد اولیه داخلی استفاده نماید، افزایش نرخ ارز، چه تاثیری بر روی حاشیه سود این شرکت دارد؟‌

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر 0
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر 0
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر 0
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه- تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود یک شرکت صادر کننده
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با فرض اینکه یک شرکت صادر‌کننده از مواد اولیه داخلی استفاده نماید، افزایش نرخ ارز، چه تاثیری بر روی حاشیه سود این شرکت دارد؟‌

نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱)

پاسخ شما صحیح است
افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
پاسخ شما صحیح است
افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت پایین تر 0
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر 0
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ پایین تر 0
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش حاشیه سود به دلیل فروش کالا و خدمات با نرخ بالاتر 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}