{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/6 طراح سوال: معصومه شهبازی کد سوال: 9410008
مهلت پاسخ: 1394/10/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه- اوراق مشارکت
سوال :

نماد هر یک از اوراق مشارکت چند روز پیش از سر رسید پرداخت  سود علی الحساب متوقف می‌شود؟‌

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل
دانش بازار سرمایه- اوراق مشارکت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نماد هر یک از اوراق مشارکت چند روز پیش از سر رسید پرداخت  سود علی الحساب متوقف می‌شود؟‌

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ صحیح:
حداکثر سه روز قبل
پاسخ صحیح:
حداکثر سه روز قبل
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه- اوراق مشارکت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نماد هر یک از اوراق مشارکت چند روز پیش از سر رسید پرداخت  سود علی الحساب متوقف می‌شود؟‌

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداکثر سه روز قبل
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداکثر سه روز قبل
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل 0
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود 0
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل 0
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه- اوراق مشارکت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نماد هر یک از اوراق مشارکت چند روز پیش از سر رسید پرداخت  سود علی الحساب متوقف می‌شود؟‌

اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما صحیح است
حداکثر سه روز قبل
پاسخ شما صحیح است
حداکثر سه روز قبل
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداکثر سه روز قبل 0
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همان روز پرداخت سود 0
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر یک روز قبل 0
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هفت روز قبل 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}