{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/5 طراح سوال: شبنم موحدیان کد سوال: 9410007
مهلت پاسخ: 1394/10/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سوال :

برای ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از چه طریق می‌توان اقدام نمود؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا
ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از چه طریق می‌توان اقدام نمود؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
مراجعه حضوری به کارگزاری
پاسخ صحیح:
مراجعه حضوری به کارگزاری
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا 0 پاسخ صحیح
ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از چه طریق می‌توان اقدام نمود؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مراجعه حضوری به کارگزاری
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مراجعه حضوری به کارگزاری
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین 0
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی 0
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا 0
این سوال لغو شده است.

ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

برای ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از چه طریق می‌توان اقدام نمود؟‌

صندوق‌های سرمایه‌گذاری: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
مراجعه حضوری به کارگزاری
پاسخ شما صحیح است
مراجعه حضوری به کارگزاری
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ثبت درخواست ابطال آنلاین 0
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ثبت درخواست ابطال اینترنتی 0
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مراجعه حضوری به کارگزاری 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد بالا 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}