{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/2 طراح سوال: آزاده نجم آبادی کد سوال: 9410004
مهلت پاسخ: 1394/10/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معاملات عمده و بلوکی شرکت‌های سهامی
سوال :

سهام شرکت‌های سهامی به‌صورت عمده و بلوکی در کدام‌یک از بازارهای فرابورس معامله می‌شود؟

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازار اول پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اول
گزینه {{1+1}}: بازار پایه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار پایه
گزینه {{2+1}}: بازار دوم پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار دوم
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم)
معاملات عمده و بلوکی شرکت‌های سهامی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سهام شرکت‌های سهامی به‌صورت عمده و بلوکی در کدام‌یک از بازارهای فرابورس معامله می‌شود؟

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ صحیح:
بازار عرضه(سوم)
پاسخ صحیح:
بازار عرضه(سوم)
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اول 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار دوم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) 0 پاسخ صحیح
معاملات عمده و بلوکی شرکت‌های سهامی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سهام شرکت‌های سهامی به‌صورت عمده و بلوکی در کدام‌یک از بازارهای فرابورس معامله می‌شود؟

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار عرضه(سوم)
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار عرضه(سوم)
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اول 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اول 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اول 0
گزینه {{1+1}}: بازار پایه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار پایه 0
گزینه {{2+1}}: بازار دوم 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار دوم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار دوم 0
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) 0
این سوال لغو شده است.

معاملات عمده و بلوکی شرکت‌های سهامی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سهام شرکت‌های سهامی به‌صورت عمده و بلوکی در کدام‌یک از بازارهای فرابورس معامله می‌شود؟

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما صحیح است
بازار عرضه(سوم)
پاسخ شما صحیح است
بازار عرضه(سوم)
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اول 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اول 0
گزینه {{1+1}}: بازار پایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار پایه 0
گزینه {{2+1}}: بازار دوم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار دوم 0
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار عرضه(سوم) 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}