{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/10/2 طراح سوال: معصومه رحمتی کد سوال: 9410003
مهلت پاسخ: 1394/10/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آسا
سوال :

مشتریان آنلاین آسا برای ثبت درخواست  پرداخت وجه از مانده قابل برداشت و دریافت وجه در روز کاری بعد، تا چه ساعتی می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند؟‌

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد
نرم افزار معاملات بر خط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مشتریان آنلاین آسا برای ثبت درخواست  پرداخت وجه از مانده قابل برداشت و دریافت وجه در روز کاری بعد، تا چه ساعتی می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند؟‌

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ صحیح:
قبل از ساعت 14
پاسخ صحیح:
قبل از ساعت 14
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد 0 پاسخ صحیح
نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مشتریان آنلاین آسا برای ثبت درخواست  پرداخت وجه از مانده قابل برداشت و دریافت وجه در روز کاری بعد، تا چه ساعتی می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند؟‌

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قبل از ساعت 14
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قبل از ساعت 14
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 0
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح 0
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 0
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد 0
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مشتریان آنلاین آسا برای ثبت درخواست  پرداخت وجه از مانده قابل برداشت و دریافت وجه در روز کاری بعد، تا چه ساعتی می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند؟‌

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما صحیح است
قبل از ساعت 14
پاسخ شما صحیح است
قبل از ساعت 14
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: راس ساعت 13 0
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قبل از ساعت 8 صبح 0
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قبل از ساعت 14 0
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ساعت مشخصی وجود ندارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}