{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/28 طراح سوال: میثاق احمدی کد سوال: 9409044
مهلت پاسخ: 1394/9/29 - تا ساعت 16:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آسا
سوال :

پس از فروش سهام در چند روز پیاپی، مبلغ قابل برداشت از محل حساب نزد کارگزار را در روزهای مختلف چگونه میتوان یافت؟

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید.
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد.
نرم افزار معاملات بر خط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پس از فروش سهام در چند روز پیاپی، مبلغ قابل برداشت از محل حساب نزد کارگزار را در روزهای مختلف چگونه میتوان یافت؟

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ صحیح:
در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
پاسخ صحیح:
در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. 0 پاسخ صحیح
نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پس از فروش سهام در چند روز پیاپی، مبلغ قابل برداشت از محل حساب نزد کارگزار را در روزهای مختلف چگونه میتوان یافت؟

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. 0
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. 0
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. 0
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پس از فروش سهام در چند روز پیاپی، مبلغ قابل برداشت از محل حساب نزد کارگزار را در روزهای مختلف چگونه میتوان یافت؟

راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا

پاسخ شما صحیح است
در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
پاسخ شما صحیح است
در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از منوی های سمت چپ صفحه، با کلیک روی آیکون مربوط به مانده حساب میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را دید. 0
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در قسمت درخواست پرداخت در تب درخواست ها، با کلیک روی آیکون + میتوان به تفکیک روزهایی که میتوان دریافت وجه داشت را مشاهده کرد. 0
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قسمت گردش حساب به تفکیک نشان میدهد که در هر روز چه مبلغی را میتوان برداشت کرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}