{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/24 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9409038
مهلت پاسخ: 1394/9/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزینه، از شرایط قابل پذیرش بودن گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بازار ابزارهای مالی نوین نیست؟‌

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه، از شرایط قابل پذیرش بودن گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بازار ابزارهای مالی نوین نیست؟‌

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ صحیح:
حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پاسخ صحیح:
حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه، از شرایط قابل پذیرش بودن گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بازار ابزارهای مالی نوین نیست؟‌

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. 0
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. 0
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه، از شرایط قابل پذیرش بودن گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بازار ابزارهای مالی نوین نیست؟‌

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما صحیح است
حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پاسخ شما صحیح است
حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل مبلغ اوراق صادره ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. 0
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با نام باشند یا امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل 12 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد. 0
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}