{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/17 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9409029
مهلت پاسخ: 1394/9/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ابزارهای بازارهای پولی
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو ابزارهای بازارهای پولی به شمارمی رود؟‌

تعریف بازار و انواع آن

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز)
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه
ابزارهای بازارهای پولی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو ابزارهای بازارهای پولی به شمارمی رود؟‌

تعریف بازار و انواع آن

 

پاسخ صحیح:
اسناد خزانه
پاسخ صحیح:
اسناد خزانه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه 0 پاسخ صحیح
ابزارهای بازارهای پولی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو ابزارهای بازارهای پولی به شمارمی رود؟‌

تعریف بازار و انواع آن

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اسناد خزانه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اسناد خزانه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت 0
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) 0
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس 0
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه 0
این سوال لغو شده است.

ابزارهای بازارهای پولی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو ابزارهای بازارهای پولی به شمارمی رود؟‌

تعریف بازار و انواع آن

 

پاسخ شما صحیح است
اسناد خزانه
پاسخ شما صحیح است
اسناد خزانه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق مشارکت 0
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق قرضه بلند مدت(با سر رسید بیشتر از 270 روز) 0
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس 0
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسناد خزانه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}