{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/15 طراح سوال: شیدا کیخسروی کد سوال: 9409027
مهلت پاسخ: 1394/9/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

حداکثر تعداد موقعیت هایی که فرد در یک سررسید و در مجموع سررسیدهای معاملات آتی سکه خود می‌تواند اتخاذ کند، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(به ‌طور مثال؛ گزینه 5-10، به معنی 5 موقعیت در یک سررسید و 10 موقعیت در مجموع سر‌رسیدها، است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 750-100 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 750-100
گزینه {{1+1}}: 1000-100 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1000-100
گزینه {{2+1}}: 1000-250 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1000-250
گزینه {{3+1}}: 750-250 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 750-250
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداکثر تعداد موقعیت هایی که فرد در یک سررسید و در مجموع سررسیدهای معاملات آتی سکه خود می‌تواند اتخاذ کند، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(به ‌طور مثال؛ گزینه 5-10، به معنی 5 موقعیت در یک سررسید و 10 موقعیت در مجموع سر‌رسیدها، است.)

پاسخ صحیح:
750-250
پاسخ صحیح:
750-250
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 750-100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1000-100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1000-250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 750-250 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداکثر تعداد موقعیت هایی که فرد در یک سررسید و در مجموع سررسیدهای معاملات آتی سکه خود می‌تواند اتخاذ کند، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(به ‌طور مثال؛ گزینه 5-10، به معنی 5 موقعیت در یک سررسید و 10 موقعیت در مجموع سر‌رسیدها، است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
750-250
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
750-250
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 750-100 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 750-100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 750-100 0
گزینه {{1+1}}: 1000-100 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1000-100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1000-100 0
گزینه {{2+1}}: 1000-250 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1000-250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1000-250 0
گزینه {{3+1}}: 750-250 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 750-250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 750-250 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداکثر تعداد موقعیت هایی که فرد در یک سررسید و در مجموع سررسیدهای معاملات آتی سکه خود می‌تواند اتخاذ کند، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(به ‌طور مثال؛ گزینه 5-10، به معنی 5 موقعیت در یک سررسید و 10 موقعیت در مجموع سر‌رسیدها، است.)

پاسخ شما صحیح است
750-250
پاسخ شما صحیح است
750-250
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 750-100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 750-100 0
گزینه {{1+1}}: 1000-100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1000-100 0
گزینه {{2+1}}: 1000-250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1000-250 0
گزینه {{3+1}}: 750-250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 750-250 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}