{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/9 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9409019
مهلت پاسخ: 1394/9/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

روش‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر، جزو راه‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه محسوب می شود؟

منبع: چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است.
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه
روش‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر، جزو راه‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه محسوب می شود؟

منبع: چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ صحیح:
عضویت در بآشگاه
پاسخ صحیح:
عضویت در بآشگاه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه 0 پاسخ صحیح
روش‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر، جزو راه‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه محسوب می شود؟

منبع: چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عضویت در بآشگاه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عضویت در بآشگاه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری 0
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. 0
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم 0
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه 0
این سوال لغو شده است.

روش‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر، جزو راه‌های افزایش وجه نقد در بآشگاه کارگزاری آگاه محسوب می شود؟

منبع: چگونه می‌توان وجه نقد موجود در بآشگاه را افزایش داد؟

پاسخ شما صحیح است
عضویت در بآشگاه
پاسخ شما صحیح است
عضویت در بآشگاه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خرید بسته‌های اعتباری 0
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های مستقیم که مشتری فعال کارگزاری آگاه است. 0
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ایجاد اولین درآمد 1,000,000 ریالی حاصل از فعالیت یکی از زیرمجموعه‌های غیر مستقیم 0
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عضویت در بآشگاه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}