{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/4 طراح سوال: حمید رضا صفری کد سوال: 9409008
مهلت پاسخ: 1394/9/6 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه بهمن دیزل
سوال : سهام شرکت بهمن دیزل یکشنبه مورخ 94/09/08 برای اولین بار عرضه می شود . به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار دارد ؟(قیمت ها به ریال است.)
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 3700-4000
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3100-3400
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2700-3100
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3400-3700
پیش بینی قیمت عرضه اولیه بهمن دیزل
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : سهام شرکت بهمن دیزل یکشنبه مورخ 94/09/08 برای اولین بار عرضه می شود . به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار دارد ؟(قیمت ها به ریال است.)
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه بهمن دیزل
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : سهام شرکت بهمن دیزل یکشنبه مورخ 94/09/08 برای اولین بار عرضه می شود . به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار دارد ؟(قیمت ها به ریال است.)
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 0
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 0
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 0
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه بهمن دیزل
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : سهام شرکت بهمن دیزل یکشنبه مورخ 94/09/08 برای اولین بار عرضه می شود . به نظر شما قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار دارد ؟(قیمت ها به ریال است.)
پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 3700-4000 0
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3100-3400 0
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2700-3100 0
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3400-3700 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}