{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/9/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9409002
مهلت پاسخ: 1394/9/2 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

وزن دارایی های بورسی وتوسم
سوال : با توجه به آخرین صورت وضعیت پرتفو "وتوسم" ، کدام یک از نمادها به ترتیب بیشترین وزن را در ترکیب دارایئهای بورسی "وتوسم" دارند؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن
وزن دارایی های بورسی وتوسم
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : با توجه به آخرین صورت وضعیت پرتفو "وتوسم" ، کدام یک از نمادها به ترتیب بیشترین وزن را در ترکیب دارایئهای بورسی "وتوسم" دارند؟
پاسخ صحیح:
وبانک - شخارک
پاسخ صحیح:
وبانک - شخارک
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن 0 پاسخ صحیح
وزن دارایی های بورسی وتوسم
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : با توجه به آخرین صورت وضعیت پرتفو "وتوسم" ، کدام یک از نمادها به ترتیب بیشترین وزن را در ترکیب دارایئهای بورسی "وتوسم" دارند؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وبانک - شخارک
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وبانک - شخارک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک 0
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک 0
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن 0
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن 0
این سوال لغو شده است.

وزن دارایی های بورسی وتوسم
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : با توجه به آخرین صورت وضعیت پرتفو "وتوسم" ، کدام یک از نمادها به ترتیب بیشترین وزن را در ترکیب دارایئهای بورسی "وتوسم" دارند؟
پاسخ شما صحیح است
وبانک - شخارک
پاسخ شما صحیح است
وبانک - شخارک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شخارک - وبانک 0
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وبانک - شخارک 0
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وبانک - شبهرن 0
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شخارک - شبهرن 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}