{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/30 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9408038
مهلت پاسخ: 1394/9/2 - تا ساعت 10:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت سهام شرکت کنتورسازی ایران
سوال : قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران(نماد آکنتور) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/09/04 در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟( بازه ها به ریال است)
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زیر 10100
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10100-10900
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 10900-11700
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بالای 11700
پیش بینی قیمت سهام شرکت کنتورسازی ایران
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران(نماد آکنتور) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/09/04 در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟( بازه ها به ریال است)
پاسخ صحیح:
بالای 11700
پاسخ صحیح:
بالای 11700
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت سهام شرکت کنتورسازی ایران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران(نماد آکنتور) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/09/04 در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟( بازه ها به ریال است)
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالای 11700
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالای 11700
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 0
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 0
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 0
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت سهام شرکت کنتورسازی ایران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران(نماد آکنتور) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 94/09/04 در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟( بازه ها به ریال است)
پاسخ شما صحیح است
بالای 11700
پاسخ شما صحیح است
بالای 11700
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زیر 10100 0
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10100-10900 0
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 10900-11700 0
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بالای 11700 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}