{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/27 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408035
مهلت پاسخ: 1394/8/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم افزار آسا
سوال : در تب درخواست های نرم افزار معاملات بر خط آسا، کدامیک از گزینه های زیر درست است؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری
نرم افزار آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در تب درخواست های نرم افزار معاملات بر خط آسا، کدامیک از گزینه های زیر درست است؟
پاسخ صحیح:
درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
پاسخ صحیح:
درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری 0 پاسخ صحیح
نرم افزار آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در تب درخواست های نرم افزار معاملات بر خط آسا، کدامیک از گزینه های زیر درست است؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی 0
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی 0
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس 0
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری 0
این سوال لغو شده است.

نرم افزار آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در تب درخواست های نرم افزار معاملات بر خط آسا، کدامیک از گزینه های زیر درست است؟
پاسخ شما صحیح است
درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
پاسخ شما صحیح است
درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اعلامیه واریز وجه: انتقال وجه از حساب نزد کارگزاری به حساب بانکی 0
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت شتابی: پرداخت وجه نقد از طریق ثبت مشخصات فیش واریزی 0
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درخواست خرید/فروش: خرید یا فروش اوراق تسهیلات مسکن و یا سهام عرضه شده در بازار بورس و فرابورس 0
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درخواست پرداخت: پرداخت آنلاین از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}