{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/26 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408034
مهلت پاسخ: 1394/8/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی شرکت ها
سوال : حساب سود انباشته بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود
صورت های مالی شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : حساب سود انباشته بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟
پاسخ صحیح:
تمام سودهای تقسیم نشده
پاسخ صحیح:
تمام سودهای تقسیم نشده
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود 0 پاسخ صحیح
صورت های مالی شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : حساب سود انباشته بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تمام سودهای تقسیم نشده
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تمام سودهای تقسیم نشده
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است 0
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است 0
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده 0
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود 0
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : حساب سود انباشته بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟
پاسخ شما صحیح است
تمام سودهای تقسیم نشده
پاسخ شما صحیح است
تمام سودهای تقسیم نشده
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وجوه نقدی که از ابتدای فعالیت، شرکت نگهداری کرده است 0
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: منابع مالی که برای ایفای تعهدات مالی در دسترس است 0
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تمام سودهای تقسیم نشده 0
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پرداخت هایی که به سهامداران به صورت سود نقدی یا سود سهمی انجام میشود 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}