{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/21 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408026
مهلت پاسخ: 1394/8/23 - تا ساعت 10:00
80 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ویرایش سفارش در نرم افزار معاملات بر خط آسا
سوال : در نرم افزار معاملات برخط آسا، مشتری از کدامیک از روش های زیر نمی تواند سفارش ارسالی خود را ویرایش نماید؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
ویرایش سفارش در نرم افزار معاملات بر خط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در نرم افزار معاملات برخط آسا، مشتری از کدامیک از روش های زیر نمی تواند سفارش ارسالی خود را ویرایش نماید؟
پاسخ صحیح:
کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
پاسخ صحیح:
کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c 0 پاسخ صحیح
ویرایش سفارش در نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در نرم افزار معاملات برخط آسا، مشتری از کدامیک از روش های زیر نمی تواند سفارش ارسالی خود را ویرایش نماید؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x 0
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v 0
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات 0
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c 0
این سوال لغو شده است.

ویرایش سفارش در نرم افزار معاملات بر خط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در نرم افزار معاملات برخط آسا، مشتری از کدامیک از روش های زیر نمی تواند سفارش ارسالی خود را ویرایش نماید؟
پاسخ شما صحیح است
کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
پاسخ شما صحیح است
کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+v ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+x 0
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، منوی نرم افزار آسا ، کلیدهای ترکیبی shift+v 0
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نوار ابزار بالای صفحه نرم افزار ، کلیدهای ترکیبی shift+v ، مدیریت سفارشات 0
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کلیدهای ترکیبی shift+x ، تب دیدبان ، کلیدهای ترکیبی shift+c 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}