{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/18 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408020
مهلت پاسخ: 1394/8/19 - تا ساعت 10:00
50 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مهلت پرداخت سود شرکت های بورس و خارج ازبورس
سوال : شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس چند ماه مهلت پرداخت سود دارند؟ مرجع صالح برای شکایت در این خصوص در صورت نیاز کدام است؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها
مهلت پرداخت سود شرکت های بورس و خارج ازبورس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس چند ماه مهلت پرداخت سود دارند؟ مرجع صالح برای شکایت در این خصوص در صورت نیاز کدام است؟
پاسخ صحیح:
هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
پاسخ صحیح:
هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها 0 پاسخ صحیح
مهلت پرداخت سود شرکت های بورس و خارج ازبورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس چند ماه مهلت پرداخت سود دارند؟ مرجع صالح برای شکایت در این خصوص در صورت نیاز کدام است؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها 0
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار 0
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها 0
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها 0
این سوال لغو شده است.

مهلت پرداخت سود شرکت های بورس و خارج ازبورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس چند ماه مهلت پرداخت سود دارند؟ مرجع صالح برای شکایت در این خصوص در صورت نیاز کدام است؟
پاسخ شما صحیح است
هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
پاسخ شما صحیح است
هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود-دادگاه ها 0
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری بازار اوراق بهادار 0
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی-هیئت داوری یا دادگاه ها 0
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی- دادگاه ها 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}