{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/16 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9408018
مهلت پاسخ: 1394/8/18 - تا ساعت 11:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهم ذوب آهن
سوال : به نظر شما قیمت پایانی سهام ذوب آهن در پایان آخرین روز معاملاتی هفته جاری در کدام یک از بازه های زیر قرار خواهد گرفت؟ (بازه قیمت ها به ریال است.)
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1950-2100
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1800-1950
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800
پیش بینی قیمت پایانی سهم ذوب آهن
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما قیمت پایانی سهام ذوب آهن در پایان آخرین روز معاملاتی هفته جاری در کدام یک از بازه های زیر قرار خواهد گرفت؟ (بازه قیمت ها به ریال است.)
پاسخ صحیح:
1950-2100
پاسخ صحیح:
1950-2100
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهم ذوب آهن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما قیمت پایانی سهام ذوب آهن در پایان آخرین روز معاملاتی هفته جاری در کدام یک از بازه های زیر قرار خواهد گرفت؟ (بازه قیمت ها به ریال است.)
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1950-2100
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1950-2100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 0
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 0
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 0
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهم ذوب آهن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما قیمت پایانی سهام ذوب آهن در پایان آخرین روز معاملاتی هفته جاری در کدام یک از بازه های زیر قرار خواهد گرفت؟ (بازه قیمت ها به ریال است.)
پاسخ شما صحیح است
1950-2100
پاسخ شما صحیح است
1950-2100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2100 0
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1950-2100 0
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1800-1950 0
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایینتر از 1800 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}